Bild
människor stöttar händer på bord fullt med notisar

Om TJIVA

Växlar upp innovationsnivån hos företag.

TJIVA testar flera komponenter och processer, som riktade utbildningar, tjänsteinnovationslab och peer-to-peer nätverk för att öka innovationsförmågan hos små och medelstora företag.

TJIVA är den första acceleratorn i Sverige, och troligtvis även i Europa, som helt fokuserar på små och medelstora tjänsteföretag och tillverkande bolag som vill öka tjänsteinnehållet i sina produkter.

Finansiering: Västra Götalandsregionen, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden Pågår till oktober 2023.

Samarbete mellan:

 • Founders Loft är en av Vinnova utsedda excellensinkubatorer och arbetar med tjänsteinnovation som fokusområde sedan 2010. 
 • RISE Research Institutes of Sweden bedriver forskning inom innovationsförmåga och tjänsteinnovation för att stödja kunder och partners. 
 • Johanneberg Science Park har ett stort nätverk av företag i regionen samt en gedigen erfarenhet av innovations- och projektledning. 

#tjiva #tjänstelogik #tjänsteinnovation #affärsutveckling 

TJIVA del 1

Service Innovation Accelerator startades i juni 2019 som ett treårigt projekt finansierat av Västsverige och EU:s regionala utvecklingsfond. I april 2022 godkändes en förlängning och utvidgning av projektet med ett nytt slutdatum 2023-10-31. Projektet har utvecklats och leds av Johanneberg Science Park. Forskningsinstitutet RISE och Founders Loft, en inkubator för tjänsteföretag, utgör projektgruppen.

En styrgrupp med ledamöter från akademi, offentlig förvaltning och företag följer projektet och ger om-världs- och strategisk input.Syftet med Acceleratorn är att 1) utveckla och testa olika metoder och verktyg för att stöd-ja små och medelstora företag att förbättra deras förmåga att producera tjänsteinnovation och 2) att förbättra kunskap och kapacitet för tjänsteinnovationsstöd bland de regionala innovationsstödssystemens aktörer.

Kapacitetsbyggande seminarier/webinarier/workshops

Under projektets två första år hölls 10 workshops och webbseminarier, med ämnen som sträckte sig från grundläggande tjänstelogik-utbildning till Innovationsekosystem och ge-nus- och inkluderingsrelaterade innovationsfrågor.

Individuellt expertstöd

Projektet har rekryterat flera experter inom områdena tjänsteinnovation, värde- och tjän-stelogik för att fungera som stöd för företag som har specifika problem eller utmaningar som de vill ta itu med. Målgruppen i detta fall består av små och medelstora företag i Västsverige som är involverade i ett pågående innovationsstödjande nätverk, Industriell Dynamik.

Peer Assist-grupper

Peer Assist är en etablerad metod för att lösa problem och föra utvecklingen framåt ge-nom att få fram med sig nya idéer och perspektiv på en fråga. I projektet bildades två Peer Assist-grupper, vardera med 5-6 företag som träffades regelbundet under en period av cirka 6 månader. I Peer Assist-processen tar ett företag rollen som mottagare, framställer ett problem eller en fråga som de andra företagen tar itu med i en strukturerad process. Processen underlättas och stöttas av erfarna ledare. Under projektperioden har företagen turats om att fungera som mottagare, var och en har valt ett ämne eller en utmaning som är viktiga för dem (se även särskild beskrivning av Peer Assist-processen i TJIVA).

Tjänsteinnovationslabb

Tjänsteinnovationslabben designades som en endags, intensiv utvecklingssprint, där fö-retag förväntas bearbeta idéer i tidiga skeden för tjänsteerbjudanden för att utveckla och förfina dem med hjälp av labbets coacher. I detta skede används ett designtänkande som tar utgångspunkt i användarens/kundens situation och behov.

Tjänsteinnovationsacceleratorn

Serviceinnovationsacceleratorn var den kulminerande aktiviteten i projektet, som först tog sex, senare fem (efter ett avhopp) företag genom en nio månader lång accelerations-process. Syftet med Acceleratorn är att låta företag utveckla sina tjänsteerbjudanden från prototyp eller koncept till marknadsfärdiga produkter i en snabbare takt. Acceleratorprocessen designades kring tre moduler:

 • Modul 1. Kund och erbjudande 
 • Modul 2. Marknad och försäljning
 • Modul 3. Team och kompetenser

Varje modul varade i fyra veckor, med workshops och seminarier i vecka 1, coachning och individuellt arbete i vecka 2 och 3, följt av ett framstegs- och erfarenhetsutbyte under vecka 4. För varje modul togs ämnesrelevanta externa experter och forskare med som huvudtalare och workshopledare. Varje deltagande företag tilldelades en coach för att ge vägledning och stöd under processen. Coacher träffade företag varje vecka. Efter slutförandet av modulerna följde en Peer Assist-fas, där företagen kunde använda sina kamraters erfarenheter, kompetenser och idéer för att främja sina tjänsteerbjudan-den. 

Personer i grupp sedd uppifrån

Utvidgning av TJIVA

personer i konferensrum

Tack vare en valutakursjustering gjordes under våren 2022 ytterligare medel tillgängliga för Europeiska Regionalfonden i Sverige, varvid pågående projekt inbjöds att ansöka om utvidgningar. Projektet TJIVA blev beviljat en utvidgning som innebär en förlängning med ca. ett år samt en utökad budget om ca. 2,5 Mkr.

Under utvidgningen av projektet kommer vi framför allt att fokusera på social hållbarhet genom att:

 • Anpassa TJIVA-processen till nya målgrupper
 • Etablera nya nätverk för att kunna erbjuda TJIVA-processen till nya målgrupper, till exempel i stadens ytterområden
 • Sprida kunskap om tjänstelogik och -innovation samt om de verktyg TJIVA tagit fram till aktörer som arbetar med entreprenörsfrämjande insatser i ytterområden
 • Stärka innovationskraften i små och medelstora företag i dessa områden med hjälp av tjänsteinnovation
 • Bidra till utbyte och ömsesidigt lärande mellan främjarorganisationer (aktörer som arbetar för att främja till exempel näringslivsutveckling, social håll-barhet och entreprenörskap) i olika delar av staden.